סידור המכון  |  משניות משמחות מסכת ברכות  |  חוברת צביעה  |  מוצרים לרכישה  |  


 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


שאלה
אני מעדיף להתפלל באופן ספונטני מהלב וקשה לי דווקא תפילה בסידור  

ובבית כנסת מדוע עלי להשתדל לבוא למניין ולהתפלל דווקא נוסח קבוע ?

 

ולעבדו בכל ללבכם – איזוהי עבודה שבלב – זו תפילה

(נוסח תפילה קבוע וכללי לעומת תפילה אישית בנוסח אישי)

הרמב"ם בהלכות תפילה מבאר שלפני תקופת בית שני שאנשי כנסת גדולה תיקנו נוסח אחיד וכללי לתפילה היה כל אדם מתפלל ומתחנן לה' ושופך את  ליבו לה' בבקשות ותחינות פרטיות שיוצאות מהלב, האחד  היה מאריך בתפילה ואחר היה מקצר אחד היה משבח ומפאר והאחר היה מבקש בלשון פשוטה, וזוהי עיקר מצוות התפילה מהתורה לפאר את ה' ולבקש ממנו ולדעת שהכול תלוי בו יתברך.  כאשר ישראל גלו מארצם ונתערבו בגויים והתבלבלה שפתם תיקנו אנשי כנסת גדולה נוסח אחיד לתפילה במאמר זה נפרט נקודות חשובות ביתרונות שיש בשני אופני התפילה, בנוסח הכללי הקבוע ובתפילה האישית הפרטית שמשתנה לפי צורך השעה.

מסקנת המאמר היא שחייב לשלב את שני סוגי התפילות הפרטית והכללית שבכל אחת יש יתרונות שונים ועבודת ה' חייבת שתהיה כלולה משניהם יחד.

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א

הלכה א : מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה.

הלכה ב : ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו.

הלכה ג  :אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת שירצה, וכן מנין התפלות כל אחד כפי יכלתו, יש מתפלל פעם אחת ביום, ויש מתפללין פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא.

הלכה ד   :כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות הגוים ואותן הבנים נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו' ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקדש עד שיערבו עמה לשונות אחרות, וכיון שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר, שלש ראשונות שבח לה' ושלש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפלת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה, ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג.

 

יתרונות התפילה הקבועה

1)    נוסח התפילה חובר ע"י אנשי כנסת גדולה וחלקם היו נביאים וידעו היטב את השבילים הרוחניים הפועלים בשמים ולכן נוסח הברכות והתפילות שתיקנו מלבד שהוא נוסח יפה ונעים לקריאה הוא מכוון כנגד השפעות רוחניות ומוריד שפע גדול לעולם כמבואר בספרים הפנימיים .

נפש החיים לרבי חיים מוולזין שער ב פרק י : כי כל תיבה מהתפילה ,או מכל ברכה , היא עולה למעלה מעלה ע"י מארי קלין וגדפין דנטלין לה ,לפעול פעולתה בשרשה העליון המיוחד לה .. והמשכיל יבין מדעתו שלא לחינם הוצרכו לתיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזאת מאה ועשרים חכמים ומהם כמה נביאים , אלא שהם השיגו ברוח קדשם והשגת נבואתם העליונה , ונהירא להו שבילין כל סדרי בראשית ופרקי מרכבה , ולזאת סדרו ותקנו מטבע ברכות ותפילות באלו תיבות דוקא...

2)     בתפילה שחז"ל קבעו האדם יוצא מתפיסתו האגוצנטרית  ומתחיל לבקש ולהתעניין בזולת ולא לבקש רק על עצמו דוגמא לדבר למרות שהאדם בריא ועשיר הוא מבקש תפילה הקבועה רפואה ופרנסה לכולם וכו' וכו'  זאת אומרת התפילה מכוונת אותך ליסוד חשוב בתורה להיות אדם אכפתי וכללי יותר.

3)     בתפילה הקבועה חז"ל מלמדים אותך לרומם את הרצון לשאיפות ובקשות מהותיים ואמתיים  כגון: בניין ירושלים, קרוב הגאולה החזרת עבודת המקדש ועוד, חז"ל מרוממים את התפילה ואת הרצון לדברים חשובים בעולם לתיקון העולם במלכות ה'. לעומת התפילה הפרטית שאדם מבקש על צרכיו, על פי רוב הבקשות יהיו  בדברים קטנים ופרטים שקשורים למבקש ורק קומץ של צדיקים בעם ישראל יבקשו על תיקון כל המציאות הרוחנית והגשמית וממילא יחסרו בעולם תפילות לתיקון כל המציאות וגאולת העולם.

4)     הקביעות היא ערך בחיים בכלל ובעבודת ה' בפרט חז"ל קבעו 3 תפילות ביום וכך האדם מקבע את עצמו להתחבר לה' באופן קבוע ומחייב, אחרת הרבה מאוד יהודים היו פונים ומדברים עם ה' בקושי פעם אחת ביום באופן קצר ביותר ולא היו מרגישים את ה' במשך כל היום.

5)      חז"ל תיקנו נוסח אחיד וקבעו  שצריך להשתדל להתפלל במניין, בתפילה במניין ישנו ערך עצום של קידוש ה' ברבים, ותפילת הרבים פועלת רבות בשמים ובארץ  בגמרא נאמר שה' לא מואס תפילת רבים  וכן מוסיפים במניין  קדושה וקדיש וברכו וספר תורה ועוד תפילות שאסור להוסיף בתפילת היחיד.

6)     תפילה בבית כנסת מקום גילוי ה' ומקום קבלת התפילות מקדש מעט ולכן חשוב להתפלל במניין בבית כנסת ואם אין מניין אפילו ביחיד בבית כנסת כיון שהמקום עצמו גורם לקיבול תפילות ולקרבת ה' בצורה יותר מוחשית.

 

 

 

יתרונות לתפילה האישית בשפה הפשוטה.

1)     מטרה מרכזית בעבודת התפילה היא דבקות ותלות הקב"ה   ה' יצר חוסרים באדם כדי שיתפלל ויבין שכל חייו תלויים בבוראו וע"י שיתפלל ויבקש  יתלה בטחונו ותקוותיו בקב"ה ויכוון את חייו על פי אמת זו שזוהי עיקר כל תכלית האדם.

המהר"ל בנתיבות עולם :ומה שנקרא התפילה עבודה אל ה' יתברך כי התפילה שמתפלל האדם אל ה' מורה שהאדם נתלה בו יתברך וצריך אליו ואין לו קיום זולתו ,והנה זהו אלוהותו יתברך שכל הנבראים צריכים אליו ותלויים בו יתברך  

על מנת להגיע לדבקות האדם צריך להתפלל מעומק ליבו, תפילה שאינה מגיעה מהלב חסר בה את העיקר כדברי חז"ל איזוהי עבודה שבלב זוהי תפילה ואמרו "תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה". המציאות מוכיחה בצורה מאוד ברורה כאשר האדם מתפלל על דברים שהוא מרגיש שחסרים לו וכואבים לו אז התפילה נובעת מהלב ובכוונה גדולה ולא משנה מהו הדבר החסר העיקר שהאדם ירגיש שאותו דבר חסר לו והוא רוצה אותו, לדוגמא, לילד זה יהיה משחק שנשבר,לנער זה יהיה אופנים שנגנבו ,ולאדם מבוגר זה יהיה פרנסה או רפואה או כל דבר שירגיש בחסרונו ואז האדם מבקש ומתחנן ונשען על הקב"ה .

ולצערנו  הגדול החיסרון בתפילה הקבועה פעמים רבות נובע מהסיבה שהבקשות בסידור הם לא תמיד בקשות שאני מרגיש בחסרונם למעט צדיקים שכואב להם על סילוק השכינה וקיבוץ גלויות וכו'.. ויותר מכך כיוון שהנוסח קבוע זה עצמו סיבה גדולה לחוסר כוונה כיוון שזוהי טבעו של האדם כשחוזרים על דברים קבועים שובה ושוב קשה מאוד לכוון ולהתרכז.

2). בהבנת מצוות התפילה יש מחלוקת בראשונים רוב הראשונים פסקו שמצוות תפילה מהתורה שקיימים רק כאשר יש לאדם חוסר, צרה, קושי, ואז הוא מתפלל וזועק לקב"ה וזוהי מצווה מהתורה. ציטוט

יוצא אם כן שאם לאדם לא חסר ולא כואב והוא לא מרגיש את הצורך באמת בבקשות שתיקנו חז"ל הוא לא מקיים מצווה מהתורה רק מצווה מדרבנן.

דוגמא לדבר לאדם מסוים התקלקל הרכב וליבו כואב עליו והוא בדרך למוסך מתפלל לקב"ה שיתקן את התקלה, ושהמחיר יהיה זול והתיקון יהיה מהיר זוהי מצוות עשה כיוון שהוא הרגיש חוסר וכאב בדבר.

לעומתו אדם מתפלל במניין ובתפילת העמידה מבקש את כל הבקשות בצורה אוטומטית ובלא כוונה הרי העיקר חסר מהספר והוא קיים מצווה מדרבנן וגם את זה עשה בלא כוונה.

3). גמישות בזמנים – בתפילה אישית האדם מתפלל מתי שנח לו ולא מחויב לזמני תפילה מסוימים דבר זה הוא חסרון מסוים בקביעות אולם זה יתרון חשוב שהאדם מתפלל בנוחיות מתי שמתאפשר לו ביום בזמן והוא מרגיש את הצורך או חוסר והדבר מאוד עוזר לכוונה בתפילה.

4.) תפילה אישית לעומת תפילה בציבור: אמנם יש מעלה גדולה בתפילת ציבור הן מבחינת קידוש ה' ברבים והן מבחינת קיבול התפילה ועוד אולם בתפילה האישית האדם מרגיש שהוא נמצא מול הקב"ה בלי השפעת האנשים בלי לכוון בגלל שמסתכלים עליו אלא הוא ישירות מול בוראו כיוון שיש כאן התייחדות בלא סביבה של אנשים זה יכול להיות יתרון גדול של הרגשת קרבת ה'.

5). חיזוק האמונה בהשגחת ה': התפילות האישיות שאינם על פי נוסח קבוע אלא יוצאות מהלב לפי צורך האדם , הם מאוד ממוקדות ופרטיות וכאשר אדם מתפלל מעומק ליבו וחוזר ומתפלל שוב ושוב פעמים רבות ה' עונה לו ומקיים בקשתו וזה גורם להרגשה עצומה ועמוקה של אמונה בהשגחת ה' לעומת התפילות הכלליות קשה לראות בחוש את התגשמותם ולייחס את זה לתפילה כיוון שאלו תהליכים ארוכים ומהלכים כללים שהאדם הפרטי לא רואה את השפעת התפילה עליהם בצורה ברורה וישירה.

6) ההתייחסות לתפילה כטקסט קבוע: כיוון שהתפילה שחז"ל תיקנו הוא בנוסח קבוע והאדם לאחר מספר חודשים יודע הכול בעל פה ויתרה מכך כיוון שהבקשות שכתובות לא תמיד נוגעים לעומק ליבו של האדם ואינו מרגיש את הצורך שלהם בצורה כואבת ועמוקה דבר זה יוצר התייחסות לתפילה כאל איזה טקסט שצריך לקרוא על פי כללים מסוימים ומרחיק את הלב ואת הכוונה מהמתפלל.

רבי נחמן השתפכות הנפש ה : על התפילות והברכות הסדורות מכבר כבר יודעים מהם כל המקטרגים והם אורבים על הדרכים של אלו התפילות ,כמו למשל דרך כבושה הידועה ומפורסמת אורבים שם רוצחים וגזלנים תמיד , אבל שהולכים בדרך חדש שלא נודע עדיין שם אין יודעים לארוב כלל .

 

7.) ה' נמצא בכל מקום ובכל מציאות ולא רק בבית כנסת: אחד היסודות שהנביאים מדגישים ה' יתברך לא נמצא רק בבית המקדש אלא בכל המציאות, בעבודה, בבית, בחיי החברה ועוד כאשר אדם מתפלל רק בבית כנסת באופן תת מודע חודר  מסר סמוי רק כאן ה' נמצא ומתגלה. אולם כאשר אדם מדבר עם ה' ומבקש  בנסיעה ברכב, בעבודה, לפני כל פרויקט או מבחן, בהליכה בדרך, בחצר, בבית ועוד וכך האדם מרגיש את מציאות ה' בכל מקום ומתרגל להבין ולהרגיש את קרבת ה' לא רק מול ארון הקודש הפתוח.

סיכום המאמר

תכלית האדם ותכלית הבריאה זה להיות קשורים ודבוקים בו יתברך, התפילה היא ציר מרכזי להגיע למצב נפלא זה. האדם צריך להגיע למצב של "ואני תפילה " דהיינו שכל הזמן מדבר וקשור לקב"ה ומרגיש שויתי ה' לנגדי תמיד .

דוקא ע"י שילוב של שני סוגי תפילות אלו, התפילה הקבועה הכללית והתפילה האישית, האדם יגיע לשלמות רוחנית וקרבת ה',  וכל המציאות תגיע לשלמותה ע"י ריבוי תפילותינו על הכלל .